Jiproj AB - byggprojektering

Framtagning av byggnadsritningar för bygglov vid nybyggnation eller utbyggnader till privatpersoner och företag

Bygglov i Varberg

Vi hjälper dig från start vid en bygglovsansökan 

Jiproj hjälper privatpersoner i Varberg och Halland med bygglov genom att ta fram de ritningar som behövs för att skicka in en ansökan om bygglov eller bygganmälan vid nybyggnation av villa, tillbyggnad, attefallshus eller attefallsutbyggnad. När du vill söka ett bygglov eller göra en bygganmälan så är Jiproj ert första steg i bygglovsprocessen. Ritningarna är fackmannamässigt utförda vilket underlättar processen för er ansökan om bygglov eller bygganmälan.


Hur går det till vid nybyggnation eller tillbyggnad

När Jiproj arbetar med ritningar för ett bygglov så utgår vi alltid från kundens önskemål och vad som är möjligt. Vi börjar med en avstämning där vi går igenom projektet och vad ni önskar ha hjälp med, oftast så kan ett besök på plats underlätta för att få en bättre bild av ert tänkta byggprojekt. Jiproj utgår från Varberg i Halland.


Efter att vi har de underlag vi behöver påbörjas arbetet med att ta fram ritningar till ert nybygge eller tillbygge. Vid utbyggnader underlättar det om det finns äldre ritningar att tillgå, då befintlig byggnad behöver ritas upp innan vi kan rita tillbyggnaden och ta fram korrekta ritningar för bygglov eller bygganmälan. Finns inte äldre ritningar att tillgå så behöver vi mäta upp befintlig byggnad innan vi kan påbörja arbetet. Då Jiproj utgår från Varberg har vi främst möjlighet att komma hem till er som bor i norra Halland. Vi arbetar i 3D vilket underlättar för er att se hur ert projekt kan komma att se ut när det är färdigt.


Det är viktigt att att veta vad man får och inte får bygga i ert område, hör gärna med ert lokala byggnadskontor vad som gäller i ert område, så underlättar det processen för er ansökan om bygglov eller bygganmälan.


Efter att vi har levererat bygglovsritningarna till er för godkännande och vi stämplat om ritningarna till skarpa ritningar för bygglov eller bygganmälan kan en ansökan skickas in till stadsbyggnadskontoret.


Exempel på ritningar som behövs för ett bygglov vid utbyggnad eller nybyggnation.

  • Situationsplan
  • Planritningar
  • Sektioner
  • Fasader


Ett underlag till situationsplan behövs i de flesta fall beställas av kommunen beroende på vilken typ av ansökan och vart du vill bygga.

Bygglov till en utbyggna av vindfång

Kontakta oss på Jiproj idag för att få hjälp med ritningar till Bygglov!


Varför krävs bygglov

Vid nybyggnation eller tillbyggnad måste er byggnad fungera ihop med miljö, människor och verksamheter som finns runt omkring. Det är därför viktigt att tänka till inför nybyggnationer och ändringar. Byggnaderna ska vara säkra och upplevas som att de passar in i sin miljö. Det är också viktigt att vi vårdar och tillvaratar byggnader och miljöer. Var och hur byggande ska ske regleras i Sveriges bygglagstiftning. 


När behöver du ritningar för bygglov

  • Vid nybyggnation av en byggnad
  • Gör en tillbyggnad på en befintlig byggnad
  • Om du väsentligt ändra en byggnads användning, till exempel ändra en bostad till kontor
  • Vill uppföra en mur eller plank
  • Anlägger en parkering
  • Sätter upp en skylt eller väsentligt ändra en skylt inom detaljplanelagt område. I vissa fall kan det krävas bygglov även utanför detaljplanerat område.
  • Ställa upp husvagnar, containrar eller tält en längre tid
  • Vill ändra fasadklädsel, kulör eller takmaterial inom ett detaljplanerat område


När behöver du en bygganmälan

Det finns nybyggnader och tillbyggnader som inte behöver bygglov, men som kräver att du gör en anmälan. Jiproj kan hjälpa er med ritningar om ni ska göra någon av följande punkter.


  • Bygga ett attefallshus om totalt 30 m² i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus
  • Göra en tillbyggnad på 15 m²
  • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
  • Att göra ändringar av en byggnad som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller att planlösningen påverkas avsevärt
  • Att installera eller göra väsentliga ändringar av eldstäder och rökkanaler


Regler för bygglov kan skilja sig åt beroende på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanelagt område. Generellt sett så får man bygga friare utanför detaljplanerat område.


Vem beviljar en bygglovsansökan ?

Bygglov beviljas av stadsbyggnadskontoret i er kommun. I Varberg kan ni söka bygglov via kommunens e-tjänst eller genom att fylla i en blankett som du skickar in tillsammans med efterfrågade handlingar. Vill ni ha hjälp med att skicka in ansökan så kan även vi hjälpa till med detta.


Har ni fler funderingar eller redan nu känner er redo att komma igång med ert drömprojekt i Varberg eller norra Halland så tveka inte att kontakta oss på Jiproj!